Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 w Gliwicach,
  ul. ks. M. Strzody 4, reprezentowany przez dyrektora.

 Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego

Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych

Inspektor ochrony danych Administratora

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Anna Pielok tel.: 32 231-68-87,
  adres e-mail: iod@zsp14gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit.  c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego
  2. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
  3. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
  4. Urząd Miasta w Gliwicach
  5. Inne podmioty, które realizują zadania publiczne

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

– Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony.

– Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, właściwego dla danej czynności przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 3. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 4. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;

cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. ograniczenia przetwarzania
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2020-09-03 08:58:38
Informację wprowadził do BIPJarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-03 08:58:38
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
11 wpisJarosław Kozioł2020-09-18 06:46:31
21 wpisJarosław Kozioł2020-09-18 07:34:26
31 wpisJarosław Kozioł2020-10-05 10:12:25
41 wpisJarosław Kozioł2020-10-05 10:15:41
51 wpisJarosław Kozioł2020-10-16 12:26:04
61 wpisJarosław Kozioł2021-02-05 11:43:12
71 wpisJarosław Kozioł2021-02-05 11:44:29