Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2022 r. przy ZSP 14 w Gliwicach

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2022 r. przy ZSP 14 w Gliwicach

     


Rok ropoczęcia kontroli

2022

Kontrolujący:

Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Przedmiot kontroli

Przedmiot kontroli

NS-HK.9027.6.1.2023                                                                      Gliwice, dn. 26.01.2023 r.

 

 

/treść oceny/

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni za 2022 r.

Kryta Pływalnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 ul. ks. M. Strzody 4, Gliwice

 

Na podstawie:

  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
  • art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195),
  • § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

  • parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej,
  • zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
  • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przed wydaniem oceny, uwzględniając przeprowadzoną w dniu 27.04.2022 r. kontrolę kompleksową w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu oraz realizowanie wymagań ww. rozporządzenia

oraz uwzględniając realizowanie wymagań ww. rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

 

stwierdza,

że eksploatacja pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 przy ul. ks. M. Strzody 4 w Gliwicach w 2022 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.

Uzasadnienie

W hali basenowej znajduje się jedna niecka basenowa. Woda uzdatniania jest w oparciu o jeden system cyrkulacji. Pływalnia jest zasilana wodą doprowadzoną z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. w Gliwicach, której jakość jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarządzający Krytą Pływalnią w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach realizował badania wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewnętrznej. Analizy były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację (AB 418) Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalni, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), a sprawozdania z badań przekazywano terminowo.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zakres badań obejmował parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność. W pierwszym kwartale 2022 r. w przypadku parametrów: azotany i utlenialność laboratorium nie uwzględniało różnicy pomiędzy wartością tych parametrów w odzie w niecce basenowej, a ich zawartością w wodzie doprowadzonej do pływalni, co uniemożliwiało ocenę zgodności ww. parametrów z normatywem.

Ponadto zarządzający pływalnią dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody: nie rzadziej niż raz na 4 godziny w zakresie: pH, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury; nie rzadziej niż raz na dobę w zakresie parametru chloru związanego.

W obiekcie prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze m.in. ocenę przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, datę i podpis.

W ocenianym okresie, badania wykonywane na terenie pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 przy ul. ks. M. Strzody 4 w Gliwicach, w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu. Ogółem pobrano 35 próbek wody basenowej (niecka, system cyrkulacji, natrysk na pływalni).

Prowadzone analizy wykazały obniżoną wartość potencjału redox w 1 próbce wody pobranej w październiku z niecki basenowej. Niezgodność miała charakter incydentalny, co potwierdziło kolejne badanie. Parametr fizykochemiczny redox zależy w dużej mierze od obciążenia pływalni, a jego wartość zmienia się wielokrotnie w ciągu doby. Nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia ludzi, jest jednak pomocny w ocenie funkcjonowania uzdatniania wody basenowej. Pozostałe parametry fizykochemiczne oraz wszystkie parametry mikrobiologiczne spełniały wymagania ujęte w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230). W 2022 r. nie stwierdzono braku przydatności wody do kąpieli.

Ponadto w ramach interwencji przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie stanu sanitarno-technicznego obiektu, która nie wykazała nieprawidłowości.

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia, zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego, spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości, podjętych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

 

/Pieczęć i podpis Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach/

 

Załączone dokumenty

Numer kontroli

NS-HK.9027.6.1.2023

Roczna karta oceny pływalni

 

Załączone dokumenty

Numer kontroli

NS-HK.9027.6.1.2023

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2023-02-03 08:40:09
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2023-02-03 08:40:09
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-02-03 08:41:24
2 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2023-02-03 08:40:09