Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Roczne oceny pływalni ZSP 14

Roczne oceny pływalni ZSP 14

  


Rok ropoczęcia kontroli

2022

Przedmiot kontroli

Roczne oceny pływalni ZSP 14

 

 

Przedmiot kontroli

NS/HK-4580-6-3(2)/22                          Gliwice, dn. 15.03.2022 r.

 

/treść oceny/

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Kryta Pływalnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 ul. ks. M. Strzody 4, Gliwice,

 

Na podstawie:

  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
  • art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195),
  • § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.)

oraz po przeanalizowaniu:

  • parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej,
  • zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
  • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
  • podejmowanych działaniach naprawczych,

oraz uwzględniając przeprowadzoną w dniu 25.02.2021 r. kontrolę kompleksową w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu oraz realizowanie wymagań ww. rozporządzenia

stwierdza,

że eksploatacja pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 przy ul. ks. M. Strzody 4
w Gliwicach w 2021 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.

 

Uzasadnienie

W hali basenowej znajduje się jedna niecka basenowa. Woda uzdatniania jest w oparciu o jeden system cyrkulacji.

Pływalnia jest zasilana wodą doprowadzoną z wodociągu publicznego miasta Gliwice, który jest objęty nadzorem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Jakość wody w ww. wodociągu jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarządzający Krytą Pływalnią w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach realizował badania wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewnętrznej oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni.

Analizy były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację (AB 418) Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalni, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 ze zm.), a sprawozdania z badań przekazywano terminowo.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zakres badań obejmował parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów
w 36oC po 48h, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność.

Ponadto zarządzający pływalnią dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody: nie rzadziej niż raz na 4 godziny w zakresie: pH, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury; nie rzadziej niż raz na dobę w zakresie parametru chloru związanego.

W obiekcie prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze m.in. ocenę przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, datę i podpis.

W 2021 r. pływalnia działała w ograniczonym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

W ocenianym okresie, badania wykonywane na terenie pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 przy ul. ks. M. Strzody 4 w Gliwicach, w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu. Ogółem pobrano 31 próbek wody basenowej (niecka, system cyrkulacji) oraz 4 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków.

Analiza laboratoryjna próbki wody ciepłej pobranej w styczniu z natrysku pływalni przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Gliwicach, przed wydaniem zbiorczej oceny rocznej, wykazała obecność bakterii Legionella sp ., w ilości świadczącej o średnim skażeniu - 450 jtk/100 ml przy zalecanej wartości < 100 jtk/100 ml. Strona poinformowała o podjętych działaniach naprawczych polegających na dezynfekcji chemicznej instalacji  c.w.u. Badanie kontrolne wody, wykonane po upływie 4 tygodni od wystąpienia nieprawidłowości (zgodnie z postępowaniem ujętym w załączniku 3B do ww. rozporządzenia), potwierdziły skuteczność działań korygujących. W związku
z powyższym, wydana została decyzja nr NS/HK-432-D-51/21 z dnia 24.03.2021 r. umarzająca wszczęte postępowanie administracyjne. Problem z kolonizacją instalacji wody ciepłej bakteriami Legionella sp. wykazała również kontrola wewnętrzna przeprowadzona październiku. Z uwagi na wysokie skażenie (1200 jtk/100 ml) zdemontowano perlatory we wszystkich wylewkach oraz przeprowadzono dezynfekcję chemiczną instalacji. Badanie kontrolne nie wykazało nieprawidłowości.

W jednej próbce wody pobranej z niecki, stwierdzono niewielki spadek wartości parametru technicznego redox, którego wartość zależy w dużej mierze od obciążenia pływalni i zmienia się wielokrotnie w ciągu doby. Nie miało to wpływu na bezpieczeństwo osób kąpiących się.

Pozostałe paramenty fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia, zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego, spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości, podjętych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań. Dla Krytej Pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach nie jest prowadzona strona internetowa.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

 

/Pieczęć i podpis Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach/

Roczna karta oceny pływalni

Załączone dokumenty

Numer kontroli

NS/HK-4580-6-3(2)/22
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2022-03-25 09:00:03
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2022-03-25 09:00:03
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2022-03-25 09:01:00
2 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2022-03-25 09:00:03