Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Roczne oceny pływalni ZSP 14

Roczne oceny pływalni ZSP 14

  


Przedmiot kontroli

NS/HK-432/D-70/21                                                                                                      Gliwice, dn. 26.05.2021 r.

/treść oceny/

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Kryta Pływalnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 ul. ks. M. Strzody 4, Gliwice,

Na podstawie:

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735),
 • art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195),
 • § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

oraz po przeanalizowaniu:

 • parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej,
 • zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
 • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
 • podejmowanych działaniach naprawczych,

oraz uwzględniając realizowanie wymagań ww. rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

stwierdza,

że eksploatacja pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 przy ul. ks. M. Strzody 4
w Gliwicach w 2020 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.

Uzasadnienie

W hali basenowej znajduje się jedna niecka basenowa. Woda uzdatniania jest w oparciu o jeden system cyrkulacji.

Pływalnia jest zasilana wodą doprowadzoną z wodociągu publicznego miasta Gliwice, który jest objęty nadzorem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Jakość wody w ww. wodociągu jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zarządzający Krytą Pływalnią w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach realizował badania wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli wewnętrznej oraz każdorazowo
w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni.

Analizy były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację (AB 1095) Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalni, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 ze zm.), a sprawozdania z badań przekazywano terminowo.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zakres badań obejmował parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów
w 36oC po 48h, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform, THM, azotany, utlenialność.

Ponadto, zarządzający pływalnią dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody: nie rzadziej niż raz na 4 godziny w zakresie: pH, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury; nie rzadziej niż raz na dobę w zakresie parametru chloru związanego.

                W obiekcie prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze.

                W okresie ferii zimowych (11.01.-26.01.2020 r.) trwała przerwa eksploatacyjna, podczas której wykonano wzmożoną dezynfekcję chemiczną obiegu systemu uzdatniania wody. Od 16.03 do 20.09.2020 r. w związku ze stanem epidemii ogłoszonym w Polsce, obiekt pozostał zamknięty. W powyższym okresie wykonano gruntowną dezynfekcję sprzętu nauki pływania, plaży basenowej oraz niecki basenowej.

W ocenianym okresie, badania wykonywane na terenie pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14  przy ul. ks. M. Strzody 4 w Gliwicach, w ramach przeprowadzonej przez PPIS
w Gliwicach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu. Ogółem pobrano 25 próbek wody basenowej (niecka, system cyrkulacji) oraz 2 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków.

Analiza laboratoryjna próbki wody ciepłej pobranej w lutym przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Gliwicach przed wydaniem zbiorczej oceny rocznej z natrysku na pływalni, wykazała obecność bakterii Leginella sp ., w ilości świadczącej o średnim skażeniu. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji chemicznej instalacji CWU. Z uwagi na wyłącznie obiektu z eksploatacji nie można było wykonać ponownego badania wody z natrysków po upływie
4 tygodni, zgodnie z postępowaniem ujętym w załączniku 3B do ww. rozporządzenia. Badanie kontrolne wykonano we wrześniu przed ponownym uruchomieniem pływalni i na podstawie wyników potwierdzono doprowadzenie jakości wody ciepłej do obowiązujących przepisów. W związku
z powyższym wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne (decyzja nr NS/HK-432—D-134/D/20 z dnia 06.10.2020 r.)

Prowadzone badania w ramach kontroli wewnętrznej w br. wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h w 6 próbkach pobranych z systemu cyrkulacji (wartość w granicach od 42 do >300 jtk/1 ml, przy najwyższej dopuszczalnej liczbie 20 jtk/1ml), przy braku nieprawidłowości w niecce basenowej. Zarządca podejmował działania naprawcze polegające m.in. na wzmożonej dezynfekcji instalacji, a także zlecał badania kontrolne.

Obserwowano również obniżoną wartość parametru redox w niecce basenowej (w 12 próbkach kształtowała się w granicach 556mV – 660mV, przy wskazanej wartości min. 750 mV), co nie miało wpływu na bezpieczeństwo osób kąpiących się.

Pozostałe paramenty fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia, zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie, informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni, dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego, spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości, podjętych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań. Dla Krytej Pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach nie jest prowadzona strona internetowa.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

 

/Pieczęć i podpis Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach/

Roczna karta oceny pływalni

 

 

NS/HK-432/D-146/20                                                                                                   Gliwice, dn. 24.11.2020 r.

/treść oceny/

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Kryta Pływalnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 ul. ks. M. Strzody 4, Gliwice,

Na podstawie:

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 • art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.),
 • § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

oraz po przeanalizowaniu:

 • parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej,
 • zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
 • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
 • podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

stwierdza,

że w okresie od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 przy ul. ks. M. Strzody 4 w Gliwicach. 

UZASADNIENIE

Zarządzający Krytą Pływalnią w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach realizował badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie wody na pływalni.

Analizy były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację (AB 1095) Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalni, określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, a sprawozdania z badań terminowo przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia zakres badanych parametrów obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36Oc, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform, THM, azotany, utlenialność. Ponadto, zarządzający pływalnią dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiarów jakości wody: nie rzadziej niż raz na 4 godziny w zakresie: pH, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury; nie rzadziej niż raz na dobę w zakresie parametru chloru związanego.

W obiekcie prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze m.in. ocenę przejrzystości wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, datę wyłączenia niecki oraz powiadomienia o powyższym właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

W okresie od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. na terenie Krytej Pływalni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach pobrano do badań laboratoryjnych 31 próbek wody. Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii, od dnia 16 marca 2020 r. pływalnia była unieruchomiona.

W związku ze stwierdzeniem wysokiego skażenia bakteriami Legionella sp. instalacji  wody ciepłej pod natryskami na pływalni w lutym 2019 r, kolejne badania zgodnie z załącznikiem nr 3 B przeprowadzone zostały w odstępach 3 miesięcy tj. czerwcu oraz wrześniu 2019.

W ocenianym okresie stwierdzono średnie skażenie bakteriami Legionella sp. instalacji ciepłej wody pod natryskami. Zarządca podjął natychmiastowe działania naprawcze podlegające na dezynfekcji chemicznej CWU. Z uwagi za wprowadzenie w Polsce stanu epidemii od dnia 16 marca 2020 r. pływalnia była unieruchomiona, a przed ponownym uruchomieniem obiektu doprowadzono parametr Legionella sp. do wartości określonych w przepisach prawa. W związku z powyższym wydana została decyzja umarzająca postępowania administracyjne (decyzja nr NS/HK-432-D/134/20 z dnia 6.10.2020 r.) W ocenianym okresie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach nie stwierdził braku przydatności wody do kąpieli, pomimo występujących wyników badań wody niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 r.)

W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem (redox, chloroform, ogólna liczba mikroorganizmów w 360C po 48h) zarządzający pływalnią natychmiast podejmował działania naprawcze w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości oraz informował Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o podejmowanych czynnościach. Powyższe działania naprawcze polegały m.in. na wymianie części wody w niecce, a w przypadku przekroczenia parametru mikrobiologicznego na wzmożonej dezynfekcji chemicznej obiegu.

Przekroczenia wartości parametru mikrobiologicznego (ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48 h) występowały w wodzie pobranej z systemu cyrkulacji, przy braku nieprawidłowości w nieckach, co nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się. Parametry takie jak chlor wolny, chlor związany, redox i pH zależą w dużej mierze od obciążenia pływalni, a ich wartość zmienia się wielokrotnie w ciągu doby.

Stwierdzone w czerwcu i grudniu 2019 r. przekroczone wartości ubocznego produktu dezynfekcji tj. chloroformu nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z pływalni przy krótkotrwałej ekspozycji, jednakże wskazują na konieczność wzmożonego nadzoru nad procesem uzdatniania wody. Kolejne badania tego parametru wykonane przez zarządcę nie wykazywały nieprawidłowości. Podczas dezynfekcji wody basenowej podchlorynem sodu w wyniku reakcji ze związkami organicznymi powstają THM-y (m.in. chloroform) – składowe chloru związanego. Chloroform jest cięższy od powietrza i unosi się nad wodą. Trihalometany są wchłaniane do organizmu drogą doustną, przez inhalację lub przez skórę. Przy wysokich stężeniach związki chloroorganiczne mogą wywoływać zawroty głowy i bóle głowy, ogólne zmęczenie, a także prowadzić do uszkodzeń wątroby, nerek i układu nerwowego .

Badania jakości wody na pływalni wykonywane w ramach przeprowadzonej przez PPIS w Gliwicach kontroli urzędowej oraz przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej wraz z prowadzonymi działaniami korygującymi pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Zgodnie z § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie, informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonywanej przez właściwego inspektora sanitarnego, spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości, podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań.

 

                                                               /Pieczęć i podpis Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach/

 

 

Oryginalny dokument:

Roczna karta pływalni str. 1

Roczna karta pływalni str. 2

Roczna karta pływalni str. 3

Roczna karta pływalni str. 4

 

 

Załączone dokumenty

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2021-03-30 12:53:18
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-30 12:53:18
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 13:21:51
2 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 13:08:31
3 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 13:04:46
4 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 12:44:55
5 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-06-10 13:12:37
6 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-06-10 13:10:21
7 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-03-30 13:03:33
8 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2021-03-30 12:53:18