Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / NABÓR NR 3/2023 ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14 W GLIWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY księgowy

NABÓR NR 3/2023 ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14 W GLIWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY księgowy

                   


Ogłoszenie o naborze

NABÓR NR 3/2023

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 14 W GLIWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

księgowy

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach w wymiarze 1 etatu

1.Wymagania niezbędne:

·  Posiadanie obywatelstwa polskiego.

·  Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy.

·  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.

·  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

·  Nieposzlakowana opinia.

·  Znajomość przepisów –  ustawa o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości

2.Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub wykształcenie średnie kierunkowe (ekonomiczne, rachunkowe) z możliwością podniesienia kwalifikacji.
 • Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej
 • Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów publicznych.
 • Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 • Umiejętność obsługi programu Vulcan Finanse, programów komputerowych w środowisku Windows (Word, Excel).
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków i dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rozliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w ZSP14 (przedszkola i szkoła).
 2. Sprawdzanie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 3. Dekretowanie dokumentów księgowych.
 4. Wprowadzanie faktur do systemu bankowego.
 5. Sporządzanie not korygujących.
 6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).
 7. Szczegółowe rozliczanie inwentaryzacji mienia.
 8. Naliczanie umorzenia środków trwałych wg tabel amortyzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Na bieżąco uzupełnianie ksiąg inwentarzowych oraz opisywanie w sposób trwały nowo zakupionych przedmiotów wchodzących w skład majątku Jednostki.
 10. Sporządzania dokumentów LT na podstawie protokołów oceny i likwidacji wyposażenia przestarzałego, zepsutego lub zniszczonego.
 11. Bieżąca ewidencja zmiany miejsca użytkowania składników majątku.
 12. Uzgadnianie ewidencji ksiąg inwentarzowych z ewidencją syntetyczną.
 13. Sporządzanie sprawozdań w zakresie środków trwałych, w tym sprawozdania F-03.
 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa w budynku szkoły przy ul. ks. M. Strzody 4,
 • praca wymagająca kontaktu z zatrudnionymi pracownikami oraz interesantami z zewnątrz,
 • praca o charakterze biurowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca w stresie, z koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu

5.Wymagane dokumenty:

   1. list motywacyjny,
   2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
   3. oryginał kwestionariusza osobowego (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej ZSP14 pod treścią ogłoszenia)
   4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w przypadku wykształcenia średniego – świadectwo maturalne lub w przypadku wykształcenia wyższego – dyplom).
   5. kserokopie świadectw pracy  dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
   6. formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej ZSP14 pod treścią ogłoszenia)

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 w Gliwicach  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu oferty do ZSP 14) w terminie do dnia 19.09.2023 r.  godz. 12.00

pod adresem:          Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

                                ul. ks. M. Strzody 4

                                44-100 Gliwice

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

księgowy

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach

 

Aplikacje, które wpłyną do ZSP nr 14 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazania dokumentów droga elektroniczną.

Z procedurą naboru można się zapoznać w placówce. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 43 69.

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń placówki.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w placówce przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 1,5%.

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ww. przepisów w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Gliwice, 04.09.2023 r.                                                                                 

                                                                                        Dorota Iwanek

                                                                                            Dyrektor

                                                           Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie
Kwestionariusz osobowy

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2023-08-10 14:45:32
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2023-08-10 14:45:32
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-09-04 10:55:15
2 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-08-10 14:56:38
3 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-08-10 14:53:35
4 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-08-10 14:51:58
5 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-08-10 14:50:14
6 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-08-10 14:46:40
7 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2023-08-10 14:45:32