oznaczenie sprawy: ZSP14.21.3.2022

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Rozbudowa placu/ogrodu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 40 ul. Sienkiewicza 9 w Gliwicach."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice z ceną 120 943,22 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy jest zgodna z zapisami SWZ i otrzymała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna punktacja

1.
PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski
ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice
60,00
40,00
100,00

Kierownik Gospodarczy

21-09-2022 r. Magdalena Korniluk
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor

21-09-2022 r. Dorota Iwanek

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)