oznaczenie sprawy: ZSP14.21.1.2022

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

GSL sp. z o.o. ul. 3-go Maja 77, 41-500 Chorzów z ceną 684 982,08 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy jest zgodna z zapisami SWZ i otrzymała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert.Na podstawie art. 253 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawozamówień publicznych w imieniu zamawiającego informuję, że z niniejszego postępowania odrzucono ofertę złożoną przez: 1) oferta złożona przez następującego wykonawcę:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston sp. z o.o.ul. Jana Śliwki 89, 44-100 GliwiceUzasadnienie faktyczne i prawne: Przyczyny odrzucenia są następujące:a) brak załącznika nr 10 - protokół przeprowadzenia wizji lokalnejWykonawca przesłał ofertę w dniu 01.06.2022 r. Wykonawca nie dołączył protokołu przeprowadzenia wizji lokalnej. a) Wobec powyższego na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pózn. zm.) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna punktacja

1.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston sp. z o.o.
ul. Jana Śliwki 89, 44-100 Gliwice
0,00
2.
GSL sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 77, 41-500 Chorzów
60,00
40,00
100,00

Kierownik Gospodarczy

30-06-2022 r. Magdalena Korniluk
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor

30-06-2022 r. Dorota Iwanek

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)