Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach       ZSP14.21.1.2022 Gliwice,  30-05-2022 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

Pytania: 1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie zakres ujęty w przedmiarze „czerwiec 2020 / aktualizacja maj 2022”, tj. instalacje elektryczne (parter budynku + sala gimnastyczna + 2 piętro budynku) i niskoprądowe (parter budynku + sala gimnastyczna + 2 piętro budynku + GPD). 2. Jeśli jest inaczej, to prosimy w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości określić (wskazać na udostępnionych rysunkach) zakres, który należy wykonać, a tym samym wycenić w ramach w/w postępowania. 3. Prosimy o potwierdzenie, że Rozdzielnia RE-2 (poz. 36d.1.1.5 przedmiaru) znajduje się na parterze budynku. 4. Jeśli jest inaczej, to prosimy o podanie poprawnej lokalizacji lub zmianę oznaczenia. 5. Prosimy o potwierdzenie, że „Naprawa tynków” (poz. 495d.3.4 przedmiaru) dotyczy tylko i wyłącznie pomieszczeń na 2 piętrze. 6. Jeśli jest inaczej, to prosimy w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości określić wszystkie pomieszczenia, które są uwzględnione w tej pozycji. 7. Prosimy o informację czy projekt, na podstawie którego jest prowadzone niniejsze postępowanie jest objęty prawem autorskim? 8. Prosimy o podanie budżetu jaki Zamawiający przeznaczy na realizację zadania.
 
Odpowiedzi: 1. Ad pytanie nr 1, pytanie nr 2: Przedmiot zamówienia objęty przedmiotowym przetargiem został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale 3. Sposób obliczenia ceny oferty został podany w rozdziale 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z zapisami SWZ (rozdział 19 punkt 5) - przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Na podstawie wymienionych rozdziałów SWZ oraz pozostałych rozdziałów SWZ i załączników do SWZ wykonawca winien obliczyć cenę oferty, która zgodnie z zapisami ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Ad pytanie nr 3, pytanie nr 4: rozdzielnica obiektowa oznaczona symbolem RE 2 zgodnie z dokumentacją projektową jest zlokalizowana na 2 piętrze budynku szkoły a nie na parterze.
3. Ad pytanie nr 5, pytanie nr 6: Przedmiot zamówienia objęty przedmiotowym przetargiem został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale 3. Zgodnie z tym opisem zakres prac obejmuje roboty towarzyszące budowlane dla kondygnacji drugiego piętra, w tym prace określone w dokumentacji projektowej (opis techniczny punkt 1.5 „Prace towarzyszące – naprawa tynków”). Wskazana w pytaniu nr 5 pozycja przedmiarowa wskazuje także na wykonanie robót towarzyszących na drugim piętrze. Zakres robót obejmuje kondygnację drugiego piętra zgodnie z definicją określoną w przepisach, tj. wszystkie pomieszczenia takie jak: klasy, korytarz, klatki schodowe, itp. w ramach kondygnacji drugiego piętra.
4. Ad pytanie nr 7: sprawę praw autorskich między zamawiającym a wykonawcą dokumentacji projektowej reguluje zwarta umowa
5. Ad pytanie nr 8: Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku ze skierowanym pytaniem zamawiający informuje że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 635 000,00 zł brutto.
6. Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający nie dokonuje modyfikacji SWZ i nie zmienia terminu na składanie ofert.  

 
  z poważaniem Dorota Iwanek Dyrektor
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach ul. ks. Marcina Strzody 4 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 231-43-69 fax +48 32 brak sekretariat@zsp14.gliwice.eu