ZAŁĄCZNIK NR 4
Oznaczenie sprawy: ZSP14.21.1.2022

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.
Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia [należy pozostawić tylko ten zakres informacji, który został określony w warunku udziału w postępowaniu]
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność (należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    uprawnienia budowlane do: .................................... .................................... w specjalności: .................................... .................................... numer uprawnień, data wydania uprawnień: .................................... ....................................   kierownik robót elektrycznych       uprawnienia budowlane do: .................................... .................................... w specjalności: .................................... .................................... numer uprawnień, data wydania uprawnień: .................................... ....................................   kierownik robót budowlanych