Gliwice, 17-05-2022 r.
Oznaczenie sprawy: ZSP14.21.1.2022
SOD:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 382 000 euro
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice
e-mail: sekretariat@zsp14.gliwice.eu
tel. +48 32/231-43-69 adres skrzynki ePUAP: zsp14_gliwice Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: https://zsp14.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13285
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV: 45.31.11.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV: 45.31.12.00-2 - nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV: 45.31.40.00-1 - nazwa: Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

3) opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji słaboprądowych, wykonanie prac towarzyszących – pierwsza część robót obejmująca:- modernizację instalacji elektrycznych kondygnacji 2 piętra, w tym tablica piętrowa, wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) do istniejącej rozdzielni głównej- modernizację instalacji słaboprądowych kondygnacji 2 piętra- niezbędne roboty instalacyjne i towarzyszące, aby instalacja słabych prądów piętra 2 funkcjonowała niezależnie od jakiegokolwiek innego etapu robót. Uwaga: Wymagane jest wykonanie szafy GPD i centrali SSWiN z pełnym docelowym wyposażeniem oraz wykonanie oprzewodowania. Uwaga: szafę GPD, centralę SSWiN należy wykonać w pokoju administracji na parterze. Ostateczną lokalizację w tym pomieszczeniu wymienionych urządzeń Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym- roboty budowlane towarzyszące dla 2 piętra- roboty budowlane towarzyszące pozostałe- wykonanie tras kablowych instalacji silnoprądowych i słaboprądowych (rozprowadzenie magistralne w poziomie i w pionie-szachty) z użyciem korytek kablowych stalowych obudowanych płytami gipsowo-kartonowymi (GK) zamiast, jak to przewiduje projekt, prowadzenia tych tras w bruzdach

UWAGA:Zamawiający wprowadza następujące zmiany do w dokumentacji projektowej opracowanej w 2020 r. (załącznik nr 14.1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ))

a) rys. E-05-rzut basenu i sali gimnastycznej - instalacje elektryczne – brak gniazdek dla 7 suszarek do włosów (korytarz na wprost pomieszczeń technicznych centrali wentylacyjnej) - poprawiono dokumentację projektową zgodnie z aktualizacją dokumentacji z 2022 r.- załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

b) lokalizacja: ZPP (zestaw złączowo-pomiarowy), RGPOŻ – kolizja lokalizacji ze względu na okno piwniczne - poprawiono dokumentację projektową zgodnie z aktualizacją dokumentacji z 2022 r.- załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

c) lokalizacja GPD: w pokoju nauczycielskim w miejscu projektowanej szafy GPD jest umywalka – brak możliwości wykonania w tym miejscu szafy GPD – zmiana lokalizacji do pokoju nauczycieli WF na parterze (w projekcie, na rysunku pokój administracji) - poprawiono dokumentację projektową zgodnie z aktualizacją dokumentacji z 2022 r.- załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ostateczną lokalizację w tym pomieszczeniu szafy GDP Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym.

d) lokalizacja centrali SSWiN w archiwum – w związku ze zmianą lokalizacji szafy GDP (vide punkt c) powyżej) Zamawiający dokonuje przeniesienia centrali SSWiN do pokoju nauczycieli WF na parterze (w projekcie, na rysunku pokój administracji). Ta zamiana nie została pokazana w dokumentacji projektowej (aktualizacja dokumentacji z 2022 r.) - załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ostateczną lokalizację w tym pomieszczeniu centrali SSWiN Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym.

e) na korytarzu szkolnym są kratki wentylacyjne – przy kuciu bruzd dla przewodów i wewnętrznych linii zasilających (WLZ) może nastąpić uszkodzenie kominów – wniosek: konieczne zastosowanie korytek stalowych dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wykonaniem obudowy gipsowo-kartonowej (GK) i malowaniem tych obudów. Korytka i obudowy gipsowo-kartonowe (GK) montowane przy ścianie korytarza przyległej do sal lekcyjnych. Szacht dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w takim miejscu, aby nie kolidował z szafkami stalowymi dla uczniów. Wykonanie przejść p-poz dla korytek, przewodów. Wobec powyższego zamawiający wprowadza następującą zmianę: zastosowanie korytek stalowych dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wykonaniem obudowy gipsowo-kartonowej (GK) i malowaniem tych obudów. Korytka i obudowy gipsowo-kartonowe (GK) montowane przy ścianie korytarza przyległej do sal lekcyjnych. Szacht dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w takim miejscu, aby nie kolidował z szafkami stalowymi dla uczniów. Wykonanie przejść p-poz dla korytek, przewodów. Rezygnacja z części wykonania i zaprawienia bruzd w związku z zastosowaniem korytek kablowych. Korytka kablowe stalowe winny być tak dobrane, aby pomieścić projektowane oprzewodowanie oraz zapewnić rezerwę na ewentualną rozbudowę instalacji. Instalacje silnoprądowe i słaboprądowe winny być układane w oddzielnych korytkach z zachowaniem co najmniej 10 cm odstępu między korytkami z tymi instalacjami. Ta zamiana nie została pokazana w dokumentacji projektowej (aktualizacja dokumentacji z 2022 r.) - załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ostateczną lokalizację (trasy korytek i zabudów) Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym.

2. Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 1000 złotych brutto- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe- w przypadkach tego wymagających zapewni zasilanie budynku z agregatu prądotwórczego- w przypadkach tego wymagających zapewni ciągłość dostępu do internetu- wykona zabezpieczenie mebli, wyposażenia oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią- wykona demontaż i ponowny montaż wyposażenia np. tablice, rzutniki, itp.,- wykona profesjonalne prace porządkowe (kompleksowe odkurzanie, mycie i sprzątanie - pomieszczenie gotowe do użytkowania).- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, w tym źródła światła- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami,- pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzędy, instytucje, właścicieli sieci uzbrojenia terenu, itp.,- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia, wersji papierowej i elektronicznej(skany),- zapewni tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki- zapewni stosowanie i przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających ze stanu epidemii (COVID),- do usuwania gruzu zastosuje specjalny rękaw, rynnę, jeśli będzie wymagane- wykonana wydzielenia strefy robót śluzy, przepierzenia wydzielające klatki schodowej od korytarzy- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany- wyłoży kable, przewody instalacji silnoprądowych i słaboprądowych z odpowiednim zapasem na potrzeby dalszy etapów robót- wykona połączenia instalacji do nowych tablic, rozdzielnic elektrycznych- wykona połączenia instalacji do istniejących tablic, rozdzielnic elektrycznych- wykona miejscowe, uzupełniające prace malarskie, posadzkarskie, okładzinowe , w związku w realizacją zamówienia, tj. w miejscach gdzie nastąpiło uszkodzenie powłok malarskich, posadzek, okładzin ściennych , itp.- uzgodni z Zamawiającym kolorystykę do malowania ścian i sufitów, kolorystykę okładzin ściennych posadzek, itp.- wykona malowanie ścian „farbą olejną” (lamperii w pomieszczeniach, gdzie jest wymagane- wykona demontaże istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:- przedmiar robót - załącznik nr 13 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)- dokumentacja projektowa - opracowanie 2020 r. - załącznik nr 14.1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)- dokumentacja projektowa - aktualizacja - opracowanie 2022 r. - załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

4. Przedstawione w ww. dokumentach dokładne określenia opisujące przedmiot zamówienia poprzez np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, towarów, urządzeń, odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, certyfikatów czy innych elementów zamówienia nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach/ właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia kryteria oceny równoważności określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, poprzez np. przedstawienie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego rozwiązania równoważnego. Jeżeli zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne wymagają wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tych zmian oraz dokonania niezbędnych formalności we własnym zakresie i na własny koszt.5. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam.

6. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej wykonawca winien między innymi zapoznać się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych zamówieniem. W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala termin wizji na dzień 20.05.2022 r. oraz 27.05.2022 r. o godz. 10.00. Do oferty wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika nr 10 do SWZ. W przypadku braku przeprowadzenia wizji Zamawiający odrzuci ofertę.

7. Inne wymagania:a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenieb) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 6.00 do godziny 18.00.d) praca w soboty, lub inne dni wolne od pracy wymaga uprzedniej zgody zamawiającego i możliwa od godziny 6.00 do godziny 14.00.e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówkif) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac.g) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren szkoły dla pracowników szkoły i osób trzecich

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:- roboty instalacji elektrycznych były zatrudnione na podstawie umowy pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę:- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu umowy.W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 9 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
5. Udzielanie zamówienia w częściach
1) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NIE Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: Nie dotyczy 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
7. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: rozpoczęcia robót: 27.06.2022 r.; zakończenie robót:26.08.2022 r.
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
9. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: remoncie, wykonaniu instalacji elektrycznych,Wartość brutto każdej z ukończonych robót nie mniejsza niż 120 000,00 zł.oraz b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: na remoncie, budowie , przebudowie pomieszczeń, budynku,Wartość brutto każdej z ukończonych robót nie mniejsza niż 80 000,00 zł.Zdolność techniczna dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów 2) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychb) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanejWskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 13333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Zdolność zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.

5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. UWAGA: Podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1-3) następują na okres trwania ww. okoliczności, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).  
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
 
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

4) Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:

UWAGA Załączniki do SWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy: - zapisać załącznik w formacie .pdf na dysku, kliknąć prawym przyciskiem myszy, nakierować kursor myszy na pole "Otwórz za pomocą" i wybrać program Microsoft Word lub, - kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word".

12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
 
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach."
7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.
13. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający przewiduje odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej,
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
15. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
16. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 11 do SWZ, -formularze cenowe zostaną udostępnione w dwóch formatach - format pdf oraz format xls (wersja edytowalna), ponadto Zamawiający zaznacza, że wiążącym formatem formularzy cenowych jest format pdf, wersje edytowalne zostały udostępnione jedynie w celu ułatwienia wykonawcom obliczenia ceny końcowej. b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ (wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby), d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - o treści ZAŁACZNIKA NR 9 do SWZ (dotyczy wyłącznie podmiotów występujących wspólnie, np. konsorcjum, spółka cywilna), 3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania i składania ofert wyłącznie w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ponadto, do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Zamawiający dopuszcza również możliwość sporządzania ofert w formacie ".rar", natomiast do danych zawierających informację graficzną Zamawiający dopuszcza również możliwość sporządzania ofert w formacie ".bmp". Preferowane przez Zamawiającego formaty: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg); b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e-mail.
8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z warunkami zamówienia,
17. Termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 01-06-2022 r. do godz. 09:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01-06-2022 r. o godz. 09:30,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
18. Termin związania ofertą
1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30-06-2022 r.  
19. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
6) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 oraz - wyłącznie w przypadku, gdy umowa dotyczy roboty budowlanej lub usługi i została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - art. 439 ustawy Pzp,
7) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 
21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
okres gwarancji i rękojmi Wb=40,00 Gi R= ((GiRof/72)xWb)x100

gdzie: Ca- liczba punktów w kryterium (cena) Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Wa - waga w ocenianym kryterium (cena) GiR- liczba punktów w kryterium (okres gwarancji i rękojmi) GiRof-okres gwarancji i rękojmi badanej oferty Wb- waga w ocenianym kryterium (okres gwarancji i rękojmi) W zakresie kryterium "okres gwarancji i rękojmi" okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w całych miesiącach (minimum 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót, maksimum 72 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego odbioru robót). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 40 punktów.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesięcy będzie uznane jako niezgodne z warunkami zamówienia. Pozostawienie pola pustego również będzie uznane jako niezgodne z warunkami zamówienia. Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca+GiR  

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
 
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą , którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 12 do SWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220);6) Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię, umowy (lub umów) ubezpieczenia od odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto złożonej oferty;7) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, zgodny z formularzem cenowym w wersji papierowej i elektronicznej (Adobe Reader i edytowalnej).8) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
24. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 12 do SWZ.
25. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami: Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach:1. działania siły wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,2. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót. Fakt ten musi zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu,3. wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,4. nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, i/lub zmiany wartości wynagrodzenia umownego,5. decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),6. wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,7. zawieszenia, rezygnacji przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót - roboty zaniechane i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, wartości wynagrodzenia umownego zgodnie z zapisami § 1 ust. 58. braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, wartości wynagrodzenia umownego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 69. wykonanie robót zamiennych i związanych z robotami zamiennymi rezygnacji z wykonania robót, które stały się zbędne - roboty zaniechane oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 610. zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 611. podpisania aneksu o roboty dodatkowe, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie objętych zamówieniem podstawowym,12. zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,13. zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót,14. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 15. skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,16. zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,17. nieterminowego przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót18. zmiany technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, 19. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności20. zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę,21. wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby prowadzonego postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,22. obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno-prawnych nie będzie konieczny do wykonania23. w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie,24. wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych,25. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót26. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, materiałów lub zmiany technologii,27. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, 28. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniu obiektu,29. zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,30. wniosku Wykonawcy o cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy 31. konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),32. konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na realizację przedmiotu umowy
26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
 
27. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice, reprezentowany przez Dyrektora . 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem: e-mail: aleksandra@eduodo.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.", numer sprawy: ZSP14.21.1.2022, prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

28. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp
4) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - art. 117 ust. 4, 5) ZAŁĄCZNIK NR 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 6) ZAŁĄCZNIK NR 11 - formularz cenowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 12 - wzór umowy, 8) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz robót budowlanych, 9) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz osób, 10) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 11) ZAŁĄCZNIK NR 7 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

12) ZAŁĄCZNIK Nr 10 - protokół przeprowadzenia wizji lokalnej13) ZAŁĄCZNIK Nr 13 - przedmiar robót14) ZAŁĄCZNIK Nr 14.1 - dokumentacja projektowa - opracowanie 2020 r.15) ZAŁĄCZNIK Nr 14.2 - dokumentacja projektowa - aktualizacja-opracowanie 2022 r.16) ZAŁĄCZNIK Nr 15 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 
Dyrektor
 
17-05-2022 r.  Dorota Iwanek  ............................................................. (data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej)