Oznaczenie sprawy: ZSP14.21.1.2022
nr kor.:
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17-05-2022  

Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.| SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1. ) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2. ) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 14 w Gliwicach1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 3869233751.5) Adres zamawiającego1.5.1. ) Ulica: ks. M. Strzody 41.5.2. ) Miejscowość: Gliwice1.5.3. ) Kod pocztowy: 44-1001.5.4. ) Województwo: śląskie1.5.5. ) Kraj: Polska1.5.6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.9. ) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp14.gliwice.eu1.5.10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: zsp14gliwice.pl1.6. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego1.7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja| SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE2.1. ) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.2.4. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29d6e2b7-d549-11ec-9a86-f6f4c648a0562.5. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161242/012.6. ) Wersja ogłoszenia: 012.7. ) Data ogłoszenia: 2022-05-17 08:082.8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9. ) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055630/01/P2.10. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.3 Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach - etap 12.11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie2.14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy| SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://zsp14.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/132853.2. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal3.6. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (z zastrzeżeniem sposobu przygotowania i złożenia oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej,2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.3.8. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)| SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2. ) Numer referencyjny: ZSP14.21.1.20224.1.3. ) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji słaboprądowych, wykonanie prac towarzyszących - pierwsza część robót obejmująca:- modernizację instalacji elektrycznych kondygnacji 2 piętra, w tym tablica piętrowa, wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) do istniejącej rozdzielni głównej- modernizację instalacji słaboprądowych kondygnacji 2 piętra- niezbędne roboty instalacyjne i towarzyszące, aby instalacja słabych prądów piętra 2 funkcjonowała niezależnie od jakiegokolwiek innego etapu robót. Uwaga: Wymagane jest wykonanie szafy GPD i centrali SSWiN z pełnym docelowym wyposażeniem oraz wykonanie oprzewodowania. Uwaga: szafę GPD, centralę SSWiN należy wykonać w pokoju administracji na parterze. Ostateczną lokalizację w tym pomieszczeniu wymienionych urządzeń Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym- roboty budowlane towarzyszące dla 2 piętra- roboty budowlane towarzyszące pozostałe- wykonanie tras kablowych instalacji silnoprądowych i słaboprądowych (rozprowadzenie magistralne w poziomie i w pionie- szachty) z użyciem korytek kablowych stalowych obudowanych płytami gipsowo-kartonowymi (GK) zamiast, jak to przewiduje projekt, prowadzenia tych tras w bruzdachUWAGA:Zamawiający wprowadza następujące zmiany do w dokumentacji projektowej opracowanej w 2020 r. (załącznik nr 14.1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ))a) rys. E-05-rzut basenu i sali gimnastycznej - instalacje elektryczne - brak gniazdek dla 7 suszarek do włosów (korytarz na wprost pomieszczeń technicznych centrali wentylacyjnej) - poprawiono dokumentację projektową zgodnie z aktualizacją dokumentacji z 2022 r.- załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)b) lokalizacja: ZPP (zestaw złączowo-pomiarowy), RGPOŻ - kolizja lokalizacji ze względu na okno piwniczne - poprawiono dokumentację projektową zgodnie z aktualizacją dokumentacji z 2022 r.- załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)c) lokalizacja GPD: w pokoju nauczycielskim w miejscu projektowanej szafy GPD jest umywalka - brak możliwości wykonania w tym miejscu szafy GPD - zmiana lokalizacji do pokoju nauczycieli WF na parterze (w projekcie, na rysunku pokój administracji) - poprawiono dokumentację projektową zgodnie z aktualizacją dokumentacji z 2022 r.- załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ostateczną lokalizację w tym pomieszczeniu szafy GDP Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym.d) lokalizacja centrali SSWiN w archiwum - w związku ze zmianą lokalizacji szafy GDP (vide punkt c) powyżej) Zamawiający dokonuje przeniesienia centrali SSWiN do pokoju nauczycieli WF na parterze (w projekcie, na rysunku pokój administracji). Ta zamiana nie została pokazana w dokumentacji projektowej (aktualizacja dokumentacji z 2022 r.) - załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ostateczną lokalizację w tym pomieszczeniu centrali SSWiN Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym.e) na korytarzu szkolnym są kratki wentylacyjne - przy kuciu bruzd dla przewodów i wewnętrznych linii zasilających (WLZ) może nastąpić uszkodzenie kominów - wniosek: konieczne zastosowanie korytek stalowych dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wykonaniem obudowy gipsowo-kartonowej (GK) i malowaniem tych obudów. Korytka i obudowy gipsowo-kartonowe (GK) montowane przy ścianie korytarza przyległej do sal lekcyjnych. Szacht dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w takim miejscu, aby nie kolidował z szafkami stalowymi dla uczniów. Wykonanie przejść p-poz dla korytek, przewodów. Wobec powyższego zamawiający wprowadza następującą zmianę: zastosowanie korytek stalowych dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wykonaniem obudowy gipsowo-kartonowej (GK) i malowaniem tych obudów. Korytka i obudowy gipsowo-kartonowe (GK) montowane przy ścianie korytarza przyległej do sal lekcyjnych. Szacht dla instalacji silnoprądowych, instalacji słaboprądowych, wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w takim miejscu, aby nie kolidował z szafkami stalowymi dla uczniów. Wykonanie przejść p-poz dla korytek, przewodów. Rezygnacja z części wykonania i zaprawienia bruzd w związku z zastosowaniem korytek kablowych. Korytka kablowe stalowe winny być tak dobrane, aby pomieścić projektowane oprzewodowanie oraz zapewnić rezerwę na ewentualną rozbudowę instalacji. Instalacje silnoprądowe i słaboprądowe winny być układane w oddzielnych korytkach z zachowaniem co najmniej 10 cm odstępu między korytkami z tymi instalacjami. Ta zamiana nie została pokazana w dokumentacji projektowej (aktualizacja dokumentacji z 2022 r.) - załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Ostateczną lokalizację (trasy korytek i zabudów) Wykonawca winien ustalić na roboczo z Zamawiającym.2. Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: ciąg dalszy według Rozdziału 3 SWZ3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:- przedmiar robót - załącznik nr 13 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)- dokumentacja projektowa - opracowanie 2020 r. - załącznik nr 14.1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)- dokumentacja projektowa - aktualizacja - opracowanie 2022 r. - załącznik nr 14.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)4. Przedstawione w ww. dokumentach dokładne określenia opisujące przedmiot zamówienia poprzez np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, towarów, urządzeń, odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, certyfikatów czy innych elementów zamówienia nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach/ właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia kryteria oceny równoważności określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, poprzez np. przedstawienie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego rozwiązania równoważnego. Jeżeli zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne wymagają wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tych zmian oraz dokonania niezbędnych formalności we własnym zakresie i na własny koszt.5. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam.6. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej wykonawca winien między innymi zapoznać się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych zamówieniem. W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala termin wizji na dzień 20.05.2022 r. oraz 27.05.2022 r. o godz. 10.00. Do oferty wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika nr 10 do SWZ. W przypadku braku przeprowadzenia wizji Zamawiający odrzuci ofertę.7. Inne wymagania:a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenieb) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 6.00 do godziny 18.00.d) praca w soboty, lub inne dni wolne od pracy wymaga uprzedniej zgody zamawiającego i możliwa od godziny 6.00 do godziny 14.00.e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówkif) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac.g) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren szkoły dla pracowników szkoły i osób trzecich4.2.6. ) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7. ) Dodatkowy kod CPV:45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych4.2.8. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-27 do 2022-08-264.2.11. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak4.2.14. ) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres robót analogicznie do robót przewidzianym w zamówieniu podstawowym.4.3. ) Kryteria oceny ofert4.3.1. ) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 21 SWZ. Za ofertęnajkorzystniejszą uznana zostanie oferta , która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.4.3.2. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo4.3.3. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5. ) Nazwa kryterium: Cena4.3.6. ) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4. ) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5. ) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi4.3.6. ) Waga: 40,004.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie| SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 45.3. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: remoncie, wykonaniu instalacji elektrycznych, Wartość brutto każdej z ukończonych robót nie mniejsza niż 120 000,00 zł.orazb) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: na remoncie, budowie , przebudowie pomieszczeń, budynku, Wartość brutto każdej z ukończonych robót nie mniejsza niż 80 000,00 zł.Zdolność techniczna dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów2) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychb) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanejWskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 13333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Zdolność zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.5.5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: * odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1,2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,5.7. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył• wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ,• wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu5.11. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:• oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ,Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasob,b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.| SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA |6.1. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.7. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie| SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY |7.1. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:Zamawiający określa warunki zmian umowy zgodnie z Rozdziałem 25 SWZ7.5. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie| SEKCJA VIII - PROCEDURA |8.1. ) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:008.2. ) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl8.3. ) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 09:308.4. ) Termin związania ofertą: do 2022-06-30 

 
Kierownik Gospodarczy
 
17-05-2022 r.  Magdalena Korniluk
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor
 
17-05-2022 r.  Dorota Iwanek
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej